1. Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ kỹ thuật đa ngành, cung ứng dịch vụ sản xuất gắn với đào tạo trong các lĩnh vực công nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Là một trong những trung tâm ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
2. Tầm nhìn

Trường sẽ là một trong những trường giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao ở các ngành Điện công nghiệp, Điện lạnh, Chế biến và bảo quản thủy sản. Cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng, đạt chuẩn quốc gia và khu vực. Có khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật kết hợp đào tạo gắn với sản xuất chất lượng cao. Có quan hệ rộng, đa ngành, đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng với các trường trong Tỉnh và trong khu vực. 

Thông báo
Liên kết